ترنسدیک | دیکشنری تخصصی

divider
چطور برای مطالعه مقالات علمی برنامه‌ریزی کنیم؟

ترنسدیک، دیکشنری تخصصی اصطلاحات علمی، فنی و عمومی

کلمه فنی، اصطلاح تخصصی یا اصطلاحات عمومی مورد نظرتان را به فارسی و انگلیسی در ترنسدیک ، دیکشنری تخصصی جستجو کنید!

توجه! ترنسدیک یک فرهنگ لغات عمومی نیست!

PERSIAN – ENGLISH SPECIALIZED AND IDIOMATIC DICTIONARY

فارسی به انگلیسی : انگلیسی به فارسی

نظرات کاربران:

فهرست