خدمات ما

پارافریز متن مقالات انگلیسی ، بازنویسی مقاله

ما در شبکه داده های دانش فنی قادر به ارائه بالاترین کیفیت ها برای پروژه های بازنویسی و پارافریز مقالات انگلیسی شما هستیم.

ویرایش مقاله انگلیسی – ویراستاری تخصصی نیتیو

سرویس ویرایش تخصصی مقالات انگلیسی در دو سطح نیتیو (ویراستاران آمریکایی) و پیشرفته (توسط ویراستارن ایرانی)

پروژه های اجرا شده اخیر

ایرنتکام نسبت به ترکیبی از ارائه خدمات در طراز بین المللی، دقت و کیفیت ممتاز، معرفی سرویس های نوین و رضایت بی چون و چرای مشتریان متعهد و پایبند است. ایرنتکام به کیفیت یکتای خدمات ترجمه، پارافریز و ویرایش معتقد است و هرگز آن را درجه بندی نکرده است. ما معتقدیم، فروش خدمات ترجمه براساس درجه بندی کیفیت: طلایی، نقره ای، برنزی خلاف علم و اخلاق است.

قیمت گیری رایگان