بررسی تاثیر نرم افزارهای آموزشی بر میزان یادگیری مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی

بازدید کننده گرامی، شبکه ایرنتکام اقدام به درج رایگان چکیده و نتیجه گیری مقالات تحقیقی پژوهشگران نموده است. از خوانندگان گرامی که مایل به مطالعه نسخه کامل این مقالات هستند خواهشمندیم به اطلاعات تماس پژوهشگر نویسنده که در ستون سمت چپ مقاله درج می گردد مراجعه فرمایند.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نرم افزارهای  آموزشی Tell me more و Learn To Speak English برمیزان یادگیری مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی زبان آموزان پسر مقطع سنی ۱۲ -۱۰  درآموزشگاههای شهرستان قائمشهر می باشد. این تحقيق بر اساس هدف کاربردی و روش شبه آزمايشی با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعـه آماری شامل زبان آموزان پسر مقطع سنی ۱۲ -۱۰ سال  در سال تحصيلی۹۲-۱۳۹۱ می باشد. روش نمونه گيری تصادفی ساده بود که از تعداد کل زبان آموزان پسر مقطع سنی ۱۰ -۱۲ (۶۷۵ نفر)، ۸۰ نفر در دوگروه آزمايش وکنترل گمارده شدند. از میان ۴۵ کلاس، دو کلاس ۲۰ نفره به عنوان گروه کنترل و  دو کلاس ۲۰ نفره به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. ابزار های جمع آوری اطلاعات شامل نرم افزار های آموزشی، آزمون۱۰۰ سئوالی بوده است برای تعيين روايي آزمون از نظرات متخصصين مرتبط و برای پايايی آزمون از روش باز آزمایی و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده گرديد. برای تجزيه و تحليل نتايج از آمار توصيفی شامل ميانگين، انحراف معيار، جداول و نمودار ها و برای بررسی فرضيه ها از نرم افزار  SPSS  استفاده گرديد و يافته های پژوهش نشان داد که میان ميزان يادگيری مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی که در دو گروه چند رسانه ای و سنتی زبان آموزی آموزش ديده اند تفاوت معنی دار وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد که در زبان آموزی زبان انگلیسی بهتر است بطور دائم و توأم با برنامه ریزی از نرم افزار های آموزشی با روائی و پایایی معتبر استفاده نمود.

واژه های کلیدی: نرم افزارهای آموزشی، مهارت های چهارگانه زبان آموزی

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تاثیر نرم افزارهای آموزشی بر میزان یادگیری مهارتهاي شفاهی زبان انگلیسی زبان آموزان پسر مقطع سنی ۱۰ تا ۱۲ ساله آموزشگاه های زبان انگلیسی شهرستان قائمشهر به عمل آمده است.

بر اساس نتایج این تحقیق روش تدریس با نرم افزارTell me more   روی مهارت های شنیدن و صحبت کردن زبان آموزان پسر مقطع سنی ۱۲-۱۰ شهرستان قائمشهر تاثیر مثبت نسبت به روش سنتی داشته است. تدریس با نرم افزارLearn To Speak English   روی مهارت های شنیدن زبان آموزان پسر مقطع سنی ۱۲-۱۰ شهرستان قائمشهر تاثیر مثبت داشته است. در بین دو نرم افزار یاد شده نرم افزارTell me more   بیشتر  از نرم افزار learn to speak English روی مهارت های زبان انگلیسی تأثیر داشته است.

در ارزیابی فرضیه اول تحقیق تفاوت بین میانگین تغییرات در دو گروه معنی دار گردید. فرض صفر رد و فرض مخالف پذیرفته شد. استنباط گردید که نرم افزارهای آموزشی Tell me more بر میزان یادگیری مهارت شنیداری زبان انگلیسی زبان آموزان پسر مقطع سنی ۱۲-۱۰ شهر قائمشهر تأثیر معنی دار دارد.

در ارزیابی فرضیه دوم تحقیق تفاوت بین میانگین تغییرات در دو گروه معنی دار گردید. فرض صفر رد و فرض مخالف پذیرفته شد. استنباط گردید که نرم افزارهای آموزشی Tell to me more بر میزان یادگیری مهارت صحبت کردن زبان انگلیسی زبان آموزان پسر مقطع سنی ۱۲-۱۰ شهر قائمشهر تأثیر معنی دار دارد.

در ارزیابی فرضیه سوم تحقیق تفاوت بین میانگین تغیرات در دو گروه معنی دار گردید. فرض صفر رد و فرض مخالف پذیرفته شد. استنباط شد که نرم افزارهای آموزشی Learn To Speak English بر میزان یادگیری مهارت شنیدن زبان انگلیسی زبان آموزان پسر مقطع سنی ۱۲-۱۰ شهر قائمشهر تأثیر دارد.

در ارزیابی فرضیه چهارم تحقیق تفاوت بین میانگین تغیرات در دو گروه معنی دار نگردید. فرض صفر پذیرفته شد. استنباط شد نرم افزارهای آموزشی Learn To Speak English بر میزان یادگیری مهارت صحبت کردن زبان انگلیسی زبان آموزان پسر مقطع سنی ۱۲-۱۰ شهر قائمشهر تأثیر معنی دار ندارد.

اینکه نرم افزارهای آموزشی روی قدرت یادگیری مهارت های مختلف تاثیر مثبت دارند را پژوهش­های مختلف تایید کرده اند و یافته های تحقیق حاضر، با پژوهش های شریفی نیک (۱۳۹۰)، زارعی و عوض زاده (۱۳۸۵)، خدام (۱۳۹۲)، قراباغیان (۱۳۹۰)، کلارک (۲۰۰۸) و پست هولم (۲۰۰۶) همسو است.

شریفی نیک (۱۳۹۰) در تحقیق خود با عنوان ” بررسی نرم افزار خط سفید بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه” گزارش کرد که نرم افزار خط سفید باعث ایجاد علاقه و افزایش انگیزش شده و مهارت های عملی در زمینه فنی و حرفه ای، تربیت بدنی و هنر را افزایش داده و باعث درک شناختی بیشتری نسبت به زبان انگلیسی شده است. در همین ارتباط زارعی و عوض زاده (۱۳۸۵) در تحقیقی تحت عنوان “تاثیر چند رسانه ای آموزشی در فرایند یادگیری و یاددهی” گزارش دادند که سیستم چند رسانه ای آموزشی می تواند با به کارگیری عناصر مختلف بر یادگیری، نوعی محیط چند حسی برای یادگیری ایجاد نمایند و با دارا بودن ابزار های تعاملی انگیزش در آموزش را زیادتر کرده و یادداری را پایدارتر کند.

نتایج تحقیق خدام (۱۳۹۲) نیز نقش مثبت نرم افزار شبیه ساز درس کامپیوتر در ارتقاء انگیزش و یادگیری دانش آموزان را نشان داده است. گزارش قراباغیان (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان” تاثیر استفاده از محیط آموزشی شبیه سازی شده بر انگیزش درونی و یادگیری دانشجویان کارشناسی رشته زمین شناسی دانشگاه بوعلی همدان” حاکی از تاثیرات مثبت استفاده از روش شبیه سازی بر انگیزش درونی و یادگیری دانشجویان در درس زمین شناسی داشته است. کلارک (۲۰۰۸) در پژوهشی که در رابطه با رسانه های جدید و فناوری اطلاعاتی و ارتباطی شامل نرم افزارهای آموزشی بر انگیزش و یادگیری انجام داده است گزارش کرد نرم افزارهای شبیه سازها حتی میزان انگیزش معلمان را همراه با افزایش یادگیری بیشتر می کند.

مطالعات نشان داده است كه وقتی نرم‌افزارهای كمك آموزشی به نحو شایسته مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند به گونه‌ای چشمگیر و موثر به بهبود آموزش و افزایش یادگیری كمك كنند. استفاده شایسته از نرم افزار به معلم کارآزموده نیاز دارد. در این رابطه پست هولم (۲۰۰۶) تحقیقی با عنوان تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش در سطح دبیرستان روی معلمان و دانش آموزان در کشور نروژ انجام داده و به این نتایج دست یافت که فناوری اطلاعات و ارتباطات  نقش دبیران را حذف نمی کند، بلکه می تواند هدایت کننده ی بحث های بین دانش آموزان با یکدیگر، و دبیران و دانش آموزان باشد.

به نظر می‌رسد نرم‌افزارهای آموزشی سهم بالایی را در یادگیری دروس برای دانش‌آموزان ایفا می‌كنند.
هر چه محتویات آموزشی و ابزار ارسال اطلاعات با نوع و نحوه یادگیری افراد شبیه‌تر و یكسان‌تر باشد، قدرت یادگیری افراد بالاتر می‌رود.

این پژوهش با محدودیت هایی رو به رو بوده است : محدودیت در تعمیم  یافته ها به جنسیت دیگر (دختران) و سنین متفاوت، افت شرکت کنندگان، عدم رغبت خانواده ها در تشویق زبان آموزان به این روش و وجود نقص در آزمون ها (پیش آزمون و پس آزمون ).

اگرچه نتایج این تحقیق و بسیاری از تحقیقات گذشته نشان داد که روش های نوین تکنولوژی آموزشی در افزایش پیشرفت دانسته ها و کاهش اضطراب ها و افزایش عملکردها تاثیر مثبت و معنی دار دارند، اما استفاده گسترده از این نرم­افزارها هنوز به تحقیقات بیشتر برای بررسی تأثیر مؤلفه هایی مانند نوع درس، مقطع تحصیلی و حتی متغیرهای تعدیل کننده ای مانند جنسیت نیاز است. ممکن است همه معلمان تسلط کافی به آموزش با این نرم افزارها را نداشته باشند که این مهم نیاز به برنامه ریزی آموزش های ضمن خدمت دارد.

باتوجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می گردد آموزشگاهها برای یادگیری مهارت های شفاهی زبان انگلیسی از نرم­افزارهای آموزشی Tell me more  و سایر نرم افزارهای مناسب برای تدریس استفاده نمایند.

نرم افزارهای آموزشی - نرم افزارهای آموزش زبان

نویسندگان:

غلامرضا محمودپور (کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (نویسنده مسئول: gh1352m@yahoo.com) و شهربانو نوروزی قرا ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری)،

سال انتشار: ۱۳۹۵

محل انتشار:  اولین کنفرانس کشوری روند فعلی و جهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

phone

09907383500

تلفن پشتیبانی ۲۴ ساعته

پارافریز آنلاین ، ترجمه رایگان

آیا ترجمه میتواند روشی مناسب برای آموزش زبان انگلیسی در دانشگاهها باشد

امید جعفری  – عضو هیات علمی گروه زبان مجتمع آموزش عالی بم (omid.jafari@bam.ac.ir) 

ابراهیم سامانی  – عضو هیات علمی گروه زبان مجتمع آموزش عالی بم

چکیده:

این مقاله قصد دارد بر استفاده از ترجمه در یادگیری و تقویت دانش زبان انگلیسی تاکید داشته باشد. استفاده از ترجمه در یادگیری زبان همراه با دیگر روشهای آموزشی همچون روشهای آموزش خوانش، شنیدن، نوشتن و واژگان بعنوان ابزارهای آموزشی تلقی می گردند. فعالیتهای مربوط به ترجمه باعث می شوند دانشجویان از دو کانال متفاوت با زبان در ارتباط باشند: زبان اول و زبان دوم. یادگیرندگان زبان بهنگام ترجمه کردن تشویق به شناسایی تفاوتهای ساختاری و لغوی دو زبان و تقویت توانش گرامری و شکل دهی روش ذهنی و فکری خاص خود و تصحیح اشتباهات رایج که ممکن است مغفول و نادیده باقی بمانند می شوند. اگر یادگیرندگان زبان انگلیسی بدرستی از مهارتهای ترجمه سود ببرند یادگیری آنها به شکل مناسبتری اتفاق می افتد. فعالیتهای ترجمه ای در بعضی موسسات زبان و دانشگاههای ایران استفاده می شوند. این تحقیق مبتنی بر بررسی مباحث تیوریک، تحلیل فعالیتهای صورت گرفته در محیط کلاس و نتایج کسب شده از طریق نظرسنجی است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترجمه ابزاری مناسب برای آموزش زبان محسوب می گردد و هدف غایی آن افزایش مهارتهای زبانی یادگیرندگان زبان انگلیسی است.

برای یاری شما در زمینه ترجمه چکیده مقالات فارسی به انگلیسی با قیمت استثنایی آماده ایم!- هر زمان که به خدمات زبانی نیاز داشته باشید، به خاطر داشته باشید که بلافاصله می توانید با ما تماس بگیرید و پروژه های ترجمه کتبی تخصصی یا فنی و یا ترجمه کنفرانس ها و سمینارهای خود را توسط مترجمان شفاهی حرفه ای ما در موسسه IrNetCom به انجام برسانید. کافی است با شماره ۰۹۹۰۷۳۸۳۵۰۰ تماس بگیرید و یا فایل های متون خود را از طریق ثبت سفارش در سایت ایرنتکام برای ما ارسال کنید. ما ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال در دسترس هستیم!.

سفارش آسان خدمات ترجمه، پارافریز و ویرایش مقالات انگلیسی

مقالات مرتبط با: نرم افزارهای آموزشی و یادگیری زبان انگلیسی

مطالعات ترجمه - فراتحلیل

مطالعات ترجمه | مرور و نقد مقالات رشته مطالعات ترجمه : مطالعه فراتحلیل

مطالعات ترجمه رشته ای نوپا، جوان و بین رشته ای است که از روشهای پژوهشی سایر رشته ها استفاده می کند.تحقیقات گسترده و متنوعی در حوزه مختلف مطالعات ترجمه انجام شده است. این مطالعه یک پژوهش فرا تحلیلی است. در مجموع ۱۰۰ مقاله فارسی و انگلیسی بررسی شده است.

نهضت ترجمه یونانی به عربی

تبیین نهضت ترجمه ، نگاهی تطبیقی به روند ترجمهء متون از دو زبان یونانی و فارسی

نوشتار حاضر با کاربرد روشی تحلیلی بر آن است تا در گام نخست به تبیین تاریخی نهضت ترجمه (آثار کلاسیک یونانی به عربی و فارسی) پرداخته و در گام دوم پس از بیان مختصری از تمدنهای یونانی، سریانی و ایرانی، مترجمان مشهور این تمدنها را نام برده و متون مختلفی که از دوزبان یونانی و فارسی، به زبان عربی ترجمه شده را مورد بحث و مداقه قرار دهد. بنابراین پرسش اصلی نوشتار حاضر،عبارت است از اینکه: نهضت ترجمه، به چه دورهای اطلاق میشود و طی این دوره، چه آثاری توسط مشاهیر یونانی، سریانی و ایرانی به زبان عربی ترجمه گردید؟

دوره کارشناسی ارشد ترجمه - کارشماسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

ارزیابی کیفی محتوای دروس دوره کارشناسی ارشد ترجمه در دانشگاه‌های برتر آسیا

در حال حاضر حوزه ترجمه دیگر شاخه‎ای از زبانشناسی کاربردی بشمار نمی‌آید. در حال حاضر بسیاری از دانشگاه‌های ایران در این رشته دانشجو می پذیرند و تحقیق های تخصصی بسیاری صورت می‌گیرد تا فرایند آموزش ترجمه تسهیل گردد. با اینحال، دروس دوره کارشناسی‌ارشد مترجمی زبان انگلیسی ایران پس از گذشت بیست سال از تدوین آن هنوز تغییر نیافته است. با ارزیابی محتوای دروس این دوره می‌توان به نقاط قوت و ضعف آن پی برد.

فهرست
support
سوالات پیش از خرید
09907383500
تیکت پشتیبانی
Please Wait
Please Wait