لغات انگلیسی کنکور ارشد و دکتری، سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ – بخش اول

لغات انگلیسی کنکور ارشد و دکتری در آزمون سالهای ۸۹ تا ۹۸:
refute: رد کردن، نادرستی چیزی را ثابت کردن
summit: اوج، قله، نشست سران
medicore: متوسط، معمولی، پیش پا افتاده = trivial
credible: معتبر، قابل قبول = acceptable, valid
chaos: آشوب، هرج و مرج، ناآرامی، اغتشاش
reluctance: اکراه، بی میلی
controversial: بحث برانگیز، مورد اختلاف
extant: موجود، جاری، نافذ
scrutinize: بررسی موشکافانه= examine
zenith: اوج، شکوفایی، سمت الراس
lethal: مهلک، مرگبار، کشنده
cogent: مستدل، متقاعد کننده، مجاب کننده = convincing
culpable: مجرم، مقصر، گناهکار = guilty
discern: تشخیص دادن، پی بردن، فهمیدن = realize
succinct: فشرده، موجز، مختصر = concise
sustenance: پایداری = sustainability
infirmity: ضعف = weakness
vigorously: به شدت = severely
luxuriant: لوکس، مجلل، حاصلخیز
antipathy: بی زاری، انزجار، تنفر
spontaneous: خودبخود، خودبجوش
rudimentary: مختصر، ابتدایی، پایه ای، رشدنایافته = basic
feign: تظاهر کردن به = pretend ، سرهم کردن، محمل بافتن
chronicle: رویداد شمار، نقل وقایع
conviction: محکومیت، اعتقاد، ایمان
abate: فروکش کردن، کاهش یافتن، برطرف کردن
vanish: ناپدید شدن، از بین رفتن، نابود شدن
dissent: مخالف، مخالف بودن، پیروی نکردن
hyperbole: اغراق، گزاف گویی
haphazard: بی نظم، درهم، اتفاقی، تصادفی= random
fiasco= شکست کامل، ابروریزی، افتضاح
enigma: معما، راز، سخن پیچیده
precede: مقدم بودن
dexterity: چالاکی، چیره دستی، مهارت
pinpoint با دقت اشاره کردن به
dispersal: پخش کردن، پراکندن= dispersion
multiform= چند گونه، چند شکل، چند ریخت
abet شریک جرم شدن، برانگیختن به ارتکاب جرم
abettor: شربک جرم، همدست
jeopardize: به مخاطره انداختن= put st at risk
opulence: شکوه، جلال، ناز و نعمت
sturdy: زورمند، مقاوم، مصمم
obese: بسیار چاق، فربه
emancipate: رهایی بخشیدن، آزاد کردن- to set free, release
glean: ذره ذره جمع کردن، برداشت کردن
extravagant: اسرافکار، ولخرج
alleviate: تسکین دادن، آرام کردن، کاهش دادن
recede: عقب رفتن، فروکش کردن، کاهش یافتن
falter: به تردید افتادن، شک کردن، خراب شدن
perish: هلاک شدن، تلف شدن، فاسد شدن
voluble: حراف، وراج= talkative

لغات انگلیسی کنکور ارشد
phone

09907383500

تلفن پشتیبانی ۲۴ ساعته

پارافریز آنلاین ، ترجمه رایگان

سفارش آسان خدمات ترجمه، پارافریز و ویرایش مقالات انگلیسی

تازه های وبلاگ: مقالات ترجمه تخصصی

فهرست