ترجمه تخصصی پارافریز بازنویسی مقاله
خانه / خدمات ترجمه آنلاین

خدمات ترجمه آنلاین

[us_page_title description=”1″ align=”center”]

انواع خدمات موسسه ترجمه ایرنتکام

[us_breadcrumbs show_current=”1″ font_size=”0.9rem” separator_icon=”material|chevron_right” align=”center”]

ایرنتکام، اولین سایت خدمات ترجمه آنلاین در ایران از اسفند ۱۳۸۰- خدمات ترجمه آنلاین را با کیفیت بی همتا و پشتیبانی ۲۴ ساعته از موسسه ایرنتکام تجربه کنید:

با سامانه خدمات ترجمه آنلاین در سایت ایرنتکام، ثبت سفارش و دریافت خدمات ترجمه متون تخصصی، پارافریز و ویرایش متون با دقت و کیفیت بالا توسط مترجمان انسانی هرگز ساده تر از این نبوده است.

[us_iconbox icon=”fab|html5″ style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” iconpos=”left” title=”ترجمه تخصصی مقاله ISI ، ترجمه متون و مقالات فارسی به انگلیسی” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2Fservices%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25b5%25d8%25b5%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2587-isi%2F|title:%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C|target:%20_blank|” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” alignment=”left” circle_color=”#ff7043″]ترجمه تخصصی مقالات isi و متون فارسی به انگلیسی[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox icon=”material|local_play” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” iconpos=”left” title=”ویرایش مقاله و متون تخصصی انگلیسی” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2Fservices%2F%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2587-%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2588%2F|title:%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C|target:%20_blank|” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” alignment=”left” circle_color=”#41baae”]ارائه خدمات ویرایش مقالات در دو سطح: ویرایش نیتیو ، ویرایش توسط متخصصان داخلی[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox icon=”material|wallet_giftcard” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” iconpos=”left” title=”ترجمه پروپوزال، انگیزه نامه و رزومه” link=”url:%23″ link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” alignment=”left” circle_color=”#7e57c2″]ترجمه پروپوزال، رساله، کاور لتر،انگیزه نامه و روزمه تحصیلی، کاری و مطالعاتی فارسی به انگلیسی[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox title=”ترجمه فنی مهندسی، عمرانی و مناقصات” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2Fservices%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2581%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25b9%25d8%25aa%25db%258c%2F||target:%20_blank|”]ترجمه فنی مهندسی صنعتی و عمرانی، ترجمه مناقصه[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox title=”ترجمه فیلمنامه، نمایشنامه، رمان و داستان” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3%25db%258c%2F|title:%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%81%D8%A8%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C|target:%20_blank|”]ترجمه فیلمنامه داستانی، فیلم کوتاه، انیمیشن و مستند فارسی به انگلیسی[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox title=”ترجمه مقاله و گزارشات تخصصی تحقیقاتی” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2Fservices%2F%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2588-%25DA%25AF%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B5%25D8%25B5%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C%2F|title:%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C|target:%20_blank|”]استخراج مقاله از پایان نامه، انجام تحقیق و ترجمه گزارشات تخصصی فارسی به انگلیسی[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|camera” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” iconpos=”left” title=”ترجمه مقاله ، متن و کتاب انگلیسی به فارسی” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2Fservices%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c%2F||target:%20_blank|” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” alignment=”left” circle_color=”#80d8ff”]ترجمه مقالات انگلیسی، ترجمه کتاب به فارسی و چاپ کتاب به تیراژ دلخواه با مجوز وزارت ارشاد[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox icon=”material|phone_iphone” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” iconpos=”left” title=”بازنویسی مقاله ، ریوردینگ کامل مقالات انگلیسی” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2586%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2587-%25d9%2588-%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3%25db%258c%2F|title:%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C|target:%20_blank|” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” alignment=”left” circle_color=”#ed426f”]بازنویسی کامل مقالات و متون انگلیسی در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox icon=”material|trending_up” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” iconpos=”left” title=”تشخیص مشابهت مقاله با ترنیتین” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2Fservices%2F%25d8%25aa%25d8%25b9%25db%258c%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25aa-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2586%2F|title:%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%BE%D9%84%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85||rel:nofollow” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” alignment=”left” circle_color=”#795548″]تعیین میزان مشابهت مقاله، تشخیص پلجریسیم جهت رفع سرقت ادبی مقاله [/us_iconbox][us_separator][us_iconbox title=”ترجمه کاتالوگ، بروشور، مانوال چند زبانه و هندبوک” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2Fservices%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2588%25da%25af-%25d9%2588-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1%2F||target:%20_blank|”]ترجمه مدارک فنی به زبانهای بین المللی[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox title=”ترجمه سایت ، مولتی مدیا و تولید محتوا” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2Fservices%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2588%25d8%25a8-%25d8%25b3%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3%25db%258c%2F||target:%20_blank|”]ترجمه وبسایت های تجاری و تولید محتوا به زبان های بین المللی[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox title=”تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ با مجوز وزارت ارشاد”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|verified_user” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” iconpos=”left” title=”پارافریز مقاله و رفع سرقت ادبی مقالات انگلیسی” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2Fservices%2F%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%2F||target:%20_blank|” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” alignment=”left” circle_color=”#7cb342″]پارافریز و رفع پلجریسم مقاله انگلیسی جهت کاهش میزان مشابهت مقالات و متون انگلیسی[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox icon=”material|polymer” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” iconpos=”left” title=”تنظیم فرمت مقاله بر طبق فرمت ژورنال های علمی” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2Fservices%2F%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D9%2585-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%2582-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25AA-%25DA%2598%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584%2F||target:%20_blank|” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” alignment=”left” circle_color=”#3481c9″]مقالات برای چاپ در مجلات علمی ملزم به رعایت فرمت صفحه بندی خاص آنها…[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox icon=”material|people” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” iconpos=”left” title=”سابمیت مقاله و اخذ پذیرش چاپ” link=”url:%23″ link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” alignment=”left” circle_color=”#ffca28″]ارسال مقاله به مجلات با ضریب تاثیر دلخواه و پیگیری تا پذیرش مقاله برای چاپ[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox title=”ترجمه رسمی مدارک و اسناد شرکتها و سازمانها” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irnetcom.com%2Fservices%2F%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%2F||target:%20_blank|”]ترجمه رسمی اسناد و متون حقوقی شرکتها و سازمان ها[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox title=”سابمیت مقاله و اخذ پذیرش چاپ در ژورنال های معتبر”]ارسال مقاله به مجلات علمی با ضریب تاثیر بالا و اخذ اکسپت برای چاپ[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox title=”تایپ فارسی و لاتین، اسکن، زیراکس، صحافی پایان نامه “][/us_iconbox]
[us_separator size=”large” icon=”fas|plus” show_line=”1″ line_width=”default”]
[us_image image=”5507″ img_link_target=”_self” img_size=”full”]

توانایی های تیم ما

موسسه دانش بنیان ایرنتکام قادر به تامین کلیه خدمات دستیاری دانش پژوهان محترم می باشد.

[us_image_slider ids=”5548,5547,5509″ autoplay=”1″ type=”1″][us_separator size=”small”]

پشتیبانی سریع و رایگان

تلفن پشتیبانی ۲۴ ساعت ابرنتکام: ۰۹۹۰۷۳۸۳۵۰۰

[us_image_slider ids=”9067,9017″ autoplay=”1″ type=”1″][us_separator size=”small”]

تضمین کیفیت

خدمات پس از فروش ما برای کلیه سفارشات پس از تحویل از ۷ روز گارانتی کیفیت برخوردارند..

برای مشاوره رایگان واستعلام قیمت خدمات با ما در ارتباط باشید.

[us_btn link=”url:%2Fpages%2Fcontact%2F” align=”center” icon=”material|mail” outlined=”yes” target=”_self” hover=”secondary” bolded=”yes” corners=”2″ hide_icon=”yes” style=”7″ label=”ارسال پیام مستقیم” font_size=”19px”]