تنظیم فرمت مقاله طبق فرمت ژورنال

تنظیم فرمت مقاله طبق فرمت ژورنال علمی پس از پذیرش مقاله

تنظیم فرمت مقاله برطبق فرمت ژورنال

تنظیم فرمت مقاله طبق فرمت ژورنال ، سرویس جدیدی که نخستین بار شبکه ایرنتکام به دانشجویان و محققان گرامی ارائه می دهد. متخصصان ما آمادگی دارند تا فرمت مقاله انگلیسی شما برای چاپ در مجله علمی را بر طبق ضوابط مجله مورد نظر تنظیم نمایند.

 

لینک کوتاه مطلب: https://www.irnetcom.com/isi-paper-formating

, , ,

فهرست